Kultuszkóp: Bruce Dickinson és az Okkult (Hermetika - Tarot - Alkí­mia)

írta Adamwarlock | 2010.06.07.

Egy kétségtelenül érdekfeszítő, de bonyolult témát tárgyalunk ebben a hónapban. Vajon mi köze van Bruce Dickinsonnak, egy ókori egyiptomi irathoz? Szövegeiben hol jelennek meg az alkímia alapját adó filozófiai rendszer elemei, és mit is jelent valójában a Kémiai Házasság? Paracelsus, Nicholas Flammel és sokan mások művelték az alkímiát mint filozófiát, vallást és tudományt. Egy rég elveszett gondolkodásmód és logika elevenedik meg ismerői előtt, amit a mai, hideg racionalizmusban gondolkodó ember már rég elveszített. Dickinson azonban visszaidézi a múltat, amikor az emberek még együtt éltek a megismerhetetlennel…

Az okkult nem más, mint a titkos tudás keresése. Akik hisznek benne, azt állítják, hogy a metafizikai létezést, a transzcendenst csakis a természeten, a megismerhető világon túl találhatjuk meg. Tehát semmi ,,your own, personal Jesus” vagy földi Paradicsom. A transzcendentális létezés nincs meg a világban, azt fel kell fedni, ugyanis rejtőzik. Erre csakis a kiválasztottak, a beavatottak hivatottak. Az okkultnak számos változata és még nagyobb mennyiségű követője van. Legnépszerűbb formája az ezoterika, a kártyajóslás, asztrológia. Azonban a téma ennél sokkal mélyebb és filozofikusabb, ráadásul fontos szerep jut neki a metalzene egyik legkiemelkedőbb énekesének szólómunkáiban.

Az okkult ezer és egy formája közül először is emeljük ki a leglényegesebbeket, amiből a mai populárisabb tanok is táplálkoztak. Ezek: mágia, alkímia, asztrológia, teurgia. Mindezek alapját a Krisztus utáni I-III. században megjelent eretnek mozgalmakban kell keresnünk, mégpedig a gnoszticizmusban, hermetizmusban, neoplatonizmusban és ezeken kívül a zsidó Kabbalában. Ezen mozgalmak fogalomrendszerei nemcsak az ezoterikus és mágiával próbálkozó tudományok alapját adták meg, hanem a szorosan vett filozófiát is hozzásegítették rengeteg téziséhez, többek között a filozófiai Isten-fogalomhoz (ez annyit tesz, hogy a filozófia nem vallási tézisekből és mitológiai történetekből vezeti le a transzcendens létező lehetőségét, hanem racionális belátáson keresztül próbál eljutni eddig a pontig).

Ahelyett, hogy adatokkal és évszámokkal traktálnám a kedves olvasókat, nézzük meg min is alapszik az összes ilyen mágia, ezzel végleg bebizonyítva, hogy a tv-jósdának és az újság-horoszkópnak semmi köze sincs az igazi adeptusok tudásához. A legtöbb okkult tudomány egyetlen korai mozgalomra vezethető vissza, mégpedig a hermetizmusra. Igencsak homályos tudással rendelkezünk ennek az irányzatnak az eredetéről, de annyi biztos, hogy első konkrét nyomait a hellenizmus korában találták meg. Egy Hermész Triszmegisztosz nevű egyén nevéhez köthető a teljes tudásanyag, de követői az ókori Egyiptom korára teszik e világlátás kezdetét. Alapja az ún. Corpus Hermeticum és a híres Smaragd Tábla. Magát az irányzatot, ami először foglalkozott a mai értelemben vett okkulttal hermetizmusnak hívják. A nevét a fent említett Hermészről kapta, akiről jószerivel semmit sem tudunk. A legendák szerint második reinkarnációja Toth istennek, aki a világ első elpusztulása után (majdnem minden mitológiában visszatérő motívum, lásd özönvíz) foglalta össze az előző világ tudását. Hermész Triszmegisztosz ennek a hihetetlen ismeretnek a birtokában tette kinyilatkoztatásait, és indította útjára ezt a gondolkodást. A valóságban a ,,Hermész” valószínűleg egy beavatási fokozat, valószínűleg a legfelsőbb papi kasztot jelenti. Tehát az íróról annyit tudunk, hogy ,,Hermész-rangú” volt és Triszmegisztosz titulusú, ami annyit tesz: ”háromszor magasztos” vagy ,,háromszor nagy”. Ez azt jelenti, hogy nagy volt a testben, nagy a lélekben, és nagy a szellemben. Övé volt minden tudás. Ám hogyan lehetséges ez?

Hermész Triszmegisztosztól eredeztetjük az alkímiát. Általában ezt az aranycsinálás művészetének, és a modern kémia felé vezető út egyik mérföldkövének tartják. Ez a két állítás csak részben igaz. Először is az alkímia sohasem foglalkozott esszenciálisan fizikai arany létrehozásával. Ez puszta analógia: valójában lelki aranyról van itt szó, és nem az arany a cél, hanem a folyamat. Ahhoz, hogy ezt megértsük, bele kell egy csöppet másznunk a hermetika alapjába, ami nem más, mint az un. analogikus logika. Ezt a fogalmat a tradicionalista filozófia teremtette meg (képviselői: Böhme, Saint –Martain, Jaspers, Hamvas Béla). Az emberiség egy sokkal régebbi időszaka – az irányzat szerint ez az őskor – egy teljesen más logika alapján gondolkodott. A modern ember logikáját – Hamvas Béla szóhasználatában - azonosság-ellentét logikának nevezzük. Alapja, hogy van X és van Y, úgy, hogy Y legfőbb jellegzetessége, hogy nem X. Eszerint a módszer szerint minden redukálható, egyszerű adatsorokra, kódokra, számokra. Ezzel szemben az analogikus logika alaptétele, hogy X hasonlatos Y-hoz. Ez a módszer mindig az egészet szemléli, és éppen, hogy nem a legkisebb egységekre való bontást célozza, hanem mindig a legnagyobb felé tekint. Rendszerében minden összefügg mindennel, így benne képtelenség létrehozni semleges kódot, azaz puszta számot. Ezt a gondolkodásmódot csak részben vagyunk képesek megérteni, de leginkább képtelenek vagyunk rá. A mai világban legjobban a keleti spiritualisták gondolkodása áll a legközelebb ehhez világnézethez. Ez hát az alkímia alapja is: mivel minden hasonló mindenhez, ezért ezek transzmutálhatók is. Ennek a folyamatnak az analógiája tehát az aranycsinálás. A nemtelen anyagból, a legnemesebb fény is elérhető, ha elérjük a transzmutálást, és annak megvalósítjuk az alapját, azaz a Kémiai Házasságot.

Mind az alkímia, mind az analogikus gondolkodás alapforrása, az ún. Smaragd Tábla, azaz Hermész Triszmegisztosz tizenhárom mondata. Itt majd be is kapcsoljuk írásunk főszereplőjének, Bruce Dickinsonnak, a Gates of Urizen című száma dalszövegét, hogy láthassuk, hogy erre mekkora hatással volt a Tabula Smaragdina.

1. Verum, sine mendatio, certum et verissimum — való, hazugság nélkül, biztos és igaz.
2. Quod est inferius, est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est inferius ad perpetranda miracula rei unius — ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának műveletét végrehajtsd.
3. Et sicut omnes res fuerunt ab uno, meditatione unius: sic omnes res natae fuerunt ab hac una re, adaptatione — ahogy minden dolog az egyből származik, az egyetlen gondolatból, a természetben minden dolog átvitellel az egyből keletkezett.
4. Pater eius est Sol, mater eius Luna, portavit illud ventus in ventre suo, nutrix eius terra est — atyja a Nap, anyja a Hold, a Szél hordozta méhében, a Föld táplálta.
5. Pater omnis thelesmi totius mundi est hic — ő a théleszma, az egész világ nemzője.
6. Vis eius integra est, si versa fuerit in terram — ereje tökéletes, ha a földbe visszafordul.
7. Separabis terram ab igne, subtile a spisso, suaviter, cum magno ingenio — válaszd el a Tüzet a Földtől, a könnyűt a nehéztől, tudással, szenvedéllyel.
8. Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in terram et recipit vim superiorum et inferiorum. Sic habebis gloriam totius mundi. Ideo fugiat a te omnis obscuritas — a földről az égbe emelkedik, aztán ismét a földre leszáll, a felső és az alsó erőket magába szívja. Az uralmat az egész világ fölött így nyered el. E perctől fogva előled minden sötétség kitér.
9. Hic est totius fortitudinis fortitudo fortis. Quia vincit omnem rem subtilem, omnemque solidam penetrabit — minden erőben ez az erő ereje, mert a finomat és a nehezet áthatja.
10. Sic mundus creatus est — a világot így teremtették.
11. Hinc adaptationes erunt mirabiles, quarum modus est hic — ez az átvitel varázslata, és ennek ez a módja.
12. Itaque vocatus sum Hermes Trismegistos, habens tres partes philosophiae totius mundi — ezért hívnak Hermész Triszmegisztosznak, mert a világegyetem tudásának mindhárom része az enyém.
13. Completum est quod dixi de operatio solis — amit a Nap műveleteiről mondtam, befejeztem.

Gates of Urizen:

As above, so below – ahogy fenn, úgy lent
All things come from the one – minden az egytől származik
Now you are the victim – most te vagy az áldozat
Carried by the wind, rooted in the ground – szél hordozta, gyökerezve a földben

If you want to learn the secrets – ha meg akarod tudni a titkokat
Close your eyes – hunyd le szemed
The ladder falls away – a létra elhull

At the gates of Urizen - Urizen kapuinál
Fallen eagles blaze – bukott sasok lángolnak
At the gates of Urizen – Urizen kapuinál
Eternal twins are damned – végtelen ikrek kárhoztatnak
At the gates of Urizen – Urizen kapuinál
Separate lives begin – külön életek kezdődnek

In every woman is a man – minden nőben van egy férfi
From the moon come silver ghosts – a holdból ezüst szellemek jönnek
Spectres of the blood – kísértői a vérnek
From my spirit comes the darkness – az én szellememből a sötétség ered
From the void, the crimson fortress rises – az örvényből, a karmazsin erőd tör fel

A két szöveg eleje egyértelmű hasonlóságot mutat egymással, nem is vitás, hogy Dickinson honnan merítette az ihletet. A tizenhárom mondat az elemek fölötti hatalom elnyeréséről szól, hogy mi a teljes értelme, az majdhogynem elmondhatatlan és hihetetlenül bonyolult. Akit érdekel a téma, Hamvas Béla – Tabula Smaragdina című kötetét ajánlom, ami csakis a tizenhárom mondat értelmezésével foglalkozik (előrebocsátom, hogy hihetetlenül nehéz olvasmány). A Gates of Urizen szövege a továbbiakban leginkább William Blake, Urzen Könyve című munkásságával foglalkozik, ami szintén visszavezethető a gnoszikus és hermetikus filozófiára.

Emellett a teljes ’Chemical Wedding’ album az alkímiával és Blake-kel foglalkozik, néha meglepően mélyen. A másik örök témája hősünknek az a tarot kártya. Erről persze mindenkinek megvan a maga véleménye… ostobaság, babona, kisebb tv csatornákon este szokták bűvölni vele az egyszeri nézőt. Természetesen a tarot sem ennyire egyszerű téma. A hagyomány úgy tartja, hogy az ókori Egyiptomban, a memphisi templom falán szerepelt az összes lapja. Történeti megjelenését tekintve, először a XV. századból vannak forrásaink. Legtöbbször jóslásra használják, ám ez nem azonos a jövendőmondással. Valójában nem más, mint személyiségelemzés. A kártyák személyiségjegyeket testesítenek meg, amiket, ha nyitott és képzett a használó képes a saját lelkére vetíteni, ezzel is képet kapni a rá várakozó kihívásokról. Ez azonban nem a jövőt mutatja, hanem a kártyavető lelki és szellemi állapotának jelenkori állapotát, így magának kell leszűrnie a lehetséges tanulságokat, ami már kihatással lehet a jövőjére. A tarotot az alkimisták is használták és komolyan vették. A modern tudományban leginkább C.G. Jung pszichológus archetípus leírásaihoz kapcsolódik, aki nagyon is megalapozottnak tartotta a kártyákból kinyerhető tudást. Foglalkozott még vele Leonardo da Vinci, Salvador Dalí és Aleister Crowley is.

Szótár:

The Chemical Wedding: A Kémiai Házasság az alkímia alapja. Ahogy az elemek egymásba és egymásból alakíthatók, az analogikus filozófia szerint éppen úgy transz-mutálható a szellem és a lélek, egészen az Egyig, amikor a személy ráébred, hogy valójában semmilyen valóság nem létezett, csakis a létezésnek eme végső és egyben legelső formája.

The Tower: A Torony egy tarot lap. Jelentése betegség, káosz, pusztulás. Magában a dalszövegben még megjelenik négy kártyalap, a Nap, a Hold, a Szerelmesek és a Bolond.

Magician: Szintén tarot lap, lehetséges jelentései: tett, mozgás, energia, belső erő. A szám az alkimista varázsló lényét mutatja meg, aki már uralja az összes elemet, és képes jón és rosszon fölülemelkedve csakis a világot mozgató erőkre koncentrálni.

The Alchemist: A dal szövege meglehetősen mély értelmű, látszik rajta, hogy Dickinson kiterjedt ismerettel rendelkezik a témában. Megjelenik benne a kén, mint az alkimista transzmutálás egyik alapeleme (a másik kettő a só és a higany), említést nyer magának az alkímiának a lényege is, azaz a Nap műveletének végzése: a fúzió jelenti a transzmutálás művészetét az adeptusok szerint.

Darkside of Aquarius: A világ történelme korszakokra van osztva. Az okkult szerint most a Vízöntő korát éljük (elvileg nemsokára ez a kor véget ér, hogy átvegye helyét a Halak ideje). A dal teljességgel összefoglalja az elmúlt évezredeket, egybeforrasztja a korszak ,,sötét oldalát” magában az apokalipszis négy lovasának képében, az már csak hab a tortán, hogy a képregény rajongók is kaptak egy kis mosolyogni valót, mert a szövegben megjelenik az Ezüst Utazó nevű Marvel hős. Pontosan a korszakváltás motívumát mutatja Dickinson ebben a számban, itt az ideje, hogy eljöjjön az új időszámítás, mert a Dharma (idő, sors) kerekének tovább kell pördülnie.

Ajánlott olvasnivaló:

- G. R. S. Mead – Corpus Hermeticum
- Giacomo Filoramo – A Gnoszticizmus Története
- Hamvas Béla – Tabula smaragdina, Mágia szutra
- Szepes Mária – A Vörös Oroszlán I-II.

Adamwarlock

Legutóbbi hozzászólások